Bestuur en organisatie

Cornelis Vrijschool is een zogenaamde eenpitter. Directie en bestuur geven vorm aan de basisschool, waarbij het bestuur bestaat uit ouders van leerlingen uit de school.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging is het bevoegd gezag van de Cornelis Vrijschool. Zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de identiteit, de instandhouding, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering van de Cornelis Vrijschool.

Het bestuur is samengesteld uit ouders van leerlingen van de Cornelis Vrijschool. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zie hieronder voor het rooster van aan- en uittreden. Het bestuur vervult haar taak onbezoldigd. Het bestuur kan zich laten ondersteunen door commissies die aan haar rapporteren.

Naam Functie
Nils Blaauboer Voorzitter
Oda Barten Secretaris
Hein Verloop Penningmeester
Helen Hüpscher-Bakker HR
Arjan Göbel Gebouw
Nathalie Korsman ICT, onderwijskwaliteit en zorg

Rooster van aan- en aftreden Stichting Nieuwe Schoolvereniging
 
Bestuurder Datum benoeming Herbenoeming mogelijk Datum einde huidige zittingsperiode
Helen Hüpscher-Bakker 15-06-2021 V 15-06-2024
Oda Barten 15-06-2021 X 15-06-2024
Nils Blaauboer 13-10-2021 V 13-10-2024
Nathalie Korsman 13-10-2021 V 13-10-2024
Arjan Göbel 15-12-2021 V 15-12-2024
Hein Verloop 15-06-2022 V 15-06-2025

Stichting Nieuwe Schoolvereniging

De Stichting Nieuwe Schoolvereniging bestuurt de school en treedt op als werkgever van het personeel. Deze stichting int de ouderbijdragen en overblijfkosten. Samen met de bijdragen van het rijk en de gemeente voorzien deze inkomsten in de financiële basis van de school. De Stichting Nieuwe Schoolvereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN 30.94.388.

Jaarrekeningen en verslagen Stichting Nieuwe Schoolvereniging

Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool

De Stichting Vrienden Cornelis Vrij School heeft als doel het in financiële zin dan wel in natura ondersteunen van alle doelen van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging. De statuten, financiële verantwoording en jaarverslagen van de vriendenstichting staan op de pagina Stichting Vrienden Cornelis Vrij School.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit zes leden, is een wettelijk verplicht inspraakorgaan waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Drie leden komen uit het team, de andere drie leden zijn ouders. De MR heeft formele bevoegdheden, zoals advies- en instemmingsrecht, bij een groot aantal zaken die de organisatie van de school en het onderwijsbeleid betreffen.

Lees hier het Medezeggenschapsreglement 2022 (pdf).
Lees hier het jaarplan 2022-2023 van de MR (pdf)

Vanaf Juni 2019 bestaat de MR uit:

Naam Functie
Susanne Groen Voorzitter
Martina Roessel Secretaris
Jan van Beveren Ouder
Liza Franken Team
Willeke Roseboom Team
Fleur Smit Team

Voor vragen of andere kwesties heeft de MR een eigen, actief gemonitord e-mailadres: mr@cornelisvrij.nl.
Voor een lijst van recente onderwerpen die in de MR zijn besproken kun je contact opnemen met een van de leden van de MR.

Oudercommissie

De Oudercommissie (OC)  heeft als doel de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs te vergroten. De OC heeft geen wettelijke bevoegdheden. Tot de taken van OC behoren onder meer:

  • wensen, ideeën en gevoelens van ouders bespreken met  de MR, het bestuur, de directie en het team.
  • ouderavonden organiseren voor de school.
  • hulp bieden bij de organisatie en uitvoering van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

In de OC zitten twee (klassen-)ouders uit elke groep. Zij worden voor twee jaar benoemd, waarbij elk jaar één van de twee tijdens de eerste groepsouderavond van het jaar nieuw wordt gekozen. De OC vergadert vier keer per jaar. Hierbij is in elk geval één ouderlid per groep aanwezig, alsmede een vertegenwoordiger van het team uit de werkgroep Bijzondere Dagen. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de teamkamer. De notulen van de vergaderingen staan op de website www.cornelisvrij.nl. Via de website informeert de OC de ouders over haar activiteiten binnen de school.

Het e-mailadres van de OC is oc@cornelisvrij.nl

Voorzitter: Evert v.d. Sandt
Secretaris: Malu Dijkstra

Redacties, Werkgroepen, Projectgroepen & Commissies

Ter ondersteuning van de directie en het bestuur heeft de Cornelis Vrijschool een aantal commissies en werkgroepen in het leven geroepen. Het gaat dan o.a. over de commissie ICT en veiligheid en de werkgroepen aanname, KIVA, eigentijdse vaardigheden, bibliotheek, cultuureducatie, Plato, bijzondere dagen, webredactie etc.