Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School

Draag ook bij aan de Cornelis Vrij

Gift voor het schooljaar 2023-24

In de loop van het schooljaar 2023-24 plaatsen we op deze pagina de links en QR-codes voor het overmaken van de vrijwillige gift voor het schooljaar 2023-2024. Er komt een versie met het bedrag van € 410 voor één kind, en een versie met een open bedrag. Gebruik die laatste voor het in één keer betalen voor meerdere kinderen of een ander/hoger bedrag dan € 410.

Overmaken 

De vrijwillige gift/donatie voor het schooljaar 2023-2024 kunt u  overmaken op IBAN-rekening NL35 ABNA 0627 8228 27 t.n.v. Stichting Vrienden Cornelis Vrij School te Amsterdam, onder vermelding van ‘Cornelis Vrijschool’ en uw naam.

Over de Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School

De Cornelis Vrij School: leren met hoofd, hart en handen

De Cornelis Vrijschool is een basisschool met een onderscheidende filosofie: leren met hoofd, hart en handen. De school biedt kinderen gedegen basisonderwijs, met speciale aandacht voor beeldende, lichamelijke en muzikale vorming. De school heeft hiervoor gespecialiseerde vakleerkrachten in dienst. De inzet van deze ervaren vakdocenten maakt het bovendien mogelijk om de klassen op te splitsen in kleinere groepen en leerlingen op maat te onderwijzen.

De school is in 2020-21 volledig gerenoveerd en beschikt over een eigen moderne gymzaal met theaterapparatuur, een muzieklokaal, een lokaal voor handvaardigheid en tekenen, een bibliotheek, op elke etage projectlokalen en een ruimte voor remedial teaching en interne begeleiding.

Financiering onder druk

De bijzondere onderwijsfilosofie met extra inzet van ervaren vakleerkrachten wordt gefinancierd met inkomsten uit de Rijksoverheid, gemeentesubsidie en ouderbijdragen. Landelijke en gemeentelijke bezuinigingen op onderwijs hebben echter geleid tot een grote druk op de begroting van de school. Om het veelzijdige onderwijsprogramma aan te kunnen bieden zijn de ouderbijdragen onmisbaar.

Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School

De Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School is opgericht om giften te werven bij ouders en oud-leerlingen. De bestemming van de donaties wordt vastgesteld in overleg met de leraren en het schoolbestuur. Hierbij gaat het onder meer om de financiering van de extra vakleerkrachten, leermiddelen zoals digiborden in de klassen en chromebooks voor leerlingen en andere uitgaven die passen in het schoolplan van de Cornelis Vrij School. Lees hier de statuten van de Stichting Vrienden Cornelis Vrij School

Extra inkomsten uit giften

De huidige begroting van de Cornelis Vrij School is gebaseerd op een bedrag van € 635 per kind per jaar: € 225 per kind per jaar als vrijwillige ouderbijdrage aan de Stichting Nieuwe Schoolvereniging en de overige € 410 per kind per jaar ontvangt de Stichting Vrienden in de vorm van (periodieke) giften. Deze giften kunnen naar wens worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst, opdat deze fiscaal aftrekbaar worden.

Fiscale aftrekbaarheid

Aangezien de Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool de  ANBI-status heeft, is een fiscale aftrek mogelijk. Of uw gift fiscaal aftrekbaar is hangt af van een aantal voorwaarden. Is dat het geval dan wordt uw gift feitelijk verlaagd door de belastingteruggaaf.  U legt uw gift in dat geval vast voor dit jaar én de aankomende jaren in een onderhandse schenkingsakte. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen u (als particulier) en de Stichting Vrienden. U doneert dan voor minimaal 5 jaar (mag dus ook 8 jaar) hetzelfde bedrag, waardoor u fiscaal voordeel geniet. Uw gift is dan volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Heeft uw kind nog 3 jaar te gaan op school, dan kunt u het totaalbedrag van 3 jaar in gelijke bedragen verdelen over 5 jaar.

Indien u voor de optie ‘doneren met schenkingsakte’ kiest kunt u het document Overeenkomst periodieke gift invullen, ondertekenen en inleveren op school. Het exemplaar voor de schenker ontvangt u retour voor uw eigen belastingadministratie. Na verwerking ontvangt u een betaalverzoek.

Bestuur Vriendenstichting

De Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School wordt beheerd door een onbezoldigd stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur werkt nauw samen met het schoolbestuur en directie en team van de Cornelis Vrijschool.

  • Imke van den Heuvel – Voorzitter
  • Haijo Kampinga – Penningmeester
  • Annemieke Gerritsen – Secretaris
  • Joseline de Koning – Lid acquisitie

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Door bestuursleden gemaakte onkosten worden aan hen vergoed.

ANBI status

De Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer RSIN 805.296.943. Een organisatie kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut, in dit geval onze school. Een schenking aan de stichting helpt de Cornelis Vrij School en kan door de ANBI-status belastingvoordelen opleveren voor de schenker. Bezoek ANBI.nl via deze link voor informatie over dit belastingvoordeel. Voor meer informatie zie: Giften (belastingdienst.nl).

Bekijk hier het ANBI-formulier 2022 (PDF)

Stichting Vrienden Cornelis Vrij School

  • RSIN 805.296.943
  • KvK 41214866
  • Rek.nr. NL35 ABNA 0627 8228 27

Contact Vriendenstichting

Voor meer informatie over bijvoorbeeld eenmalig of periodiek schenken aan de Stichting Vrienden kun je contact opnemen met het bestuur van de stichting via vrienden@cornelisvrij.nl.

Dank voor jouw steun aan onze vernieuwde basisschool!

Augustus 2021 – De Cornelis Vrijschool heeft in het schooljaar 2020/2021 een grote transformatie ondergaan. Door slimme aanpassingen is de school in een jaar tijd omgetoverd tot een sfeervol, groen, duurzaam en efficiënt gebouw. Een aantrekkelijke school  voor kinderen, ouders en leerkrachten. De verbouwing van het gebouw is gefinancierd door gemeente en overheid. Dankzij giften van ouders en alumni konden we de lokalen inrichten met nieuw meubilair, tentoonstellingskasten realiseren, is er plek voor bijen op het dak, en kregen we een groene inspirerende buitenruimte en professionele theaterapparatuur in de gymzaal. Met nieuwe meubels, een groene inrichting en goede theaterfaciliteiten in de gymzaal doen we recht aan het leren met hoofd, hart en handen en zijn alle klassen en extra lokalen klaar voor de toekomst.
Onze grote dank aan alle gulle gevers!