Passend onderwijs

Passend Onderwijs
op de Cornelis Vrijschool

Soms gaan leren of ontwikkelen even niet zoals we zouden willen, of is dat niet zo vanzelfsprekend door welke beperking dan ook. Een kind heeft dan baat bij tijdelijk extra begeleiding naast de basisondersteuning in de groep door de eigen leerkracht. De CVS organiseert dit in eerste instantie door middel van de inzet van de co-teacher.

Extra ondersteuning

Mocht er meer nodig voor (specifieke) ondersteuning dan wordt samen met de Zorgcoördinator gekeken naar een passend programma voor de leerling door middel van een individueel handelingsplan (IHP).
Het kan zijn dat er meer nodig is dan het basisaanbod in de klas. De school heeft verschillende mogelijkheden om deze extra ondersteuning te organiseren. We spreken dan van een ‘arrangement’ (ARR). Er is, in beperkte mate, gespecialiseerde ambulante begeleiding mogelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Schoolondersteuningsprofiel

Deze extra ondersteuning heeft ook beperkingen. Deze staan beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP geeft de ambitie, mogelijkheden en beperkingen van de ondersteuning op de CVS weer.