Ouderbijdrage

De Cornelis Vrijschool kan een belangrijk deel van haar visie alleen verwezenlijken dankzij de vrijwillige bijdrage van alle ouders.

Ouderbijdrage

Bijdragen en donaties 

Jaarlijks vragen wij van de ouders drie bijdragen en donaties per leerling. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de bedragen als volgt:
1. Vrijwillige ouderbijdrage: € 225
2. Overblijfbijdrage: € 350
3. Vrijwillige donatie: € 410
Totaal per jaar: € 985 

1. Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2023/2024 is de ouderbijdrage € 225.- per kind.

Waarvoor gebruiken we uw bijdrage? 

 • Culturele vorming buiten het reguliere onderwijs zoals museum- en theaterbezoek; 
 • Schoolreizen (NB: Voor de groep 8 schoolreis naar Vlieland zal wel een extra bijdrage worden gevraagd); 
 • Wekelijks bezoek aan de schooltuinen voor de groepen 6 en 7; 
 • De viering van de naamdag van Cornelis Vrij; 
 • Bezoek aan Artis; 
 • Sint- en Kerstviering; 
 • De onkosten voor de Vrijmarkt waarbij de kinderen zelf spullen verkopen voor een goed doel; 
 • De Opa- en Omadag in groep 3; 
 • De schoolbibliotheek; 
 • Instrumenten voor het muzieklokaal; 
 • Gymtoestellen voor de gymzaal; 
 • Materialen voor het BEVO-lokaal (tekenen en handvaardigheid). 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt u de bijdrage niet (in één keer) betalen? Neemt u dan contact op met de administratie van de school op administratie@cornelisvrij.nl voor een betalings- of kwijtscheldingsregeling. Uw kind kan te allen tijde aan de activiteiten van de school deelnemen. 

2. Overblijfbijdrage (TSO)

Voor het schooljaar 2023/2024 is de overblijfbijdrage € 350.- per kind. 

Alle kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven onder toezicht van overblijfkrachten. Overblijven is niet verplicht. U mag uw kind ook ophalen tijdens de pauze. De Cornelis Vrijschool heeft geen continue rooster. Als uw kind op school overblijft, is betaling van de overblijfbijdrage verplicht. 

Kunt u de overblijfbijdrage niet betalen en moeten de kinderen toch tussen de middag op school overblijven, dan kan bij de administratie een individuele betalingsregeling worden aangevraagd. De administratie zal het verzoek beoordelen in overleg met de penningmeester. In sommige gevallen kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd bij de Gemeente Amsterdam. 

Betaling van de ouder- en overblijfbijdrage

De betaling van de ouderbijdrage van € 225,- plus de overblijfbijdrage van € 350,- verloopt centraal via een betalingsprovider van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging “Cornelis Vrij”. In het najaar van 2023 krijgt u een betalingsverzoek voor het hele lopende schooljaar.

3. Vrijwillige donatie

De (meeste) ouders kiezen voor de Cornelis Vrijschool wegens het rijke culturele, creatieve en educatieve (“hoofd, hart, handen”) aanbod van de school bovenop het voor alle scholen verplichte curriculum. Dit aanbod wordt onder andere mogelijk gemaakt door de inzet van vakleerkrachten op het gebied van muziek, beeldende vorming en bewegingsonderwijs De inzet van deze vakleerkrachten heeft tevens tot gevolg dat er vaak in halve groepen les gegeven wordt wat weer bijdraagt aan extra aandacht voor leerlingen en kwalitatief beter onderwijs. De financiering van de overheid dekt de kosten van de vakleerkrachten niet. Deze kosten worden zoveel mogelijk gedekt door donaties van de Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool.

Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School
De Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School is opgericht om donaties te werven bij ouders en oud-leerlingen. De bestemming hiervan wordt vastgesteld in overleg met de leraren en het schoolbestuur. Hierbij gaat het onder meer om de financiering van de vakleerkrachten zoals hierboven uiteen gezet.
Op dit moment heeft de school ongeveer tweeënhalve fte voor vakleerkrachten. Om dit onderwijs te kunnen behouden, is jaarlijks minimaal € 200.000,- nodig. Daarom vraagt de Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School een jaarlijkse vrijwillige donatie van minimaal € 410,-per leerling. Vanzelfsprekend mag dit bedrag ook hoger zijn. Deze donaties dekken ongeveer 50% van de kosten. Daarmee wordt mogelijk vanaf het schooljaar 2023/2024 een verzoek gedaan om een iets hoger bedrag per leerling te doneren. Hierover zal later nader worden gecommuniceerd.

Betaling van de vrijwillige gift

In het najaar van 2023 krijgt u een betalingsverzoek voor het hele lopende schooljaar waarmee de vrijwillige donatie van € 410 kan worden overgemaakt aan de Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool. De vrijwillige gift/donatie  kunt u ook overmaken op IBAN-rekening NL35 ABNA 0627 8228 27 t.n.v. Stichting Vrienden Cornelis Vrij School te Amsterdam, onder vermelding van ‘Cornelis Vrijschool’ en uw naam.

Fiscale aftrekbaarheid

Aangezien de Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool de  ANBI-status heeft, is een fiscale aftrek mogelijk van 125% van uw gift. Of uw gift fiscaal aftrekbaar is hangt af van een aantal voorwaarden. Is dat het geval dan wordt uw gift feitelijk verlaagd door de belastingteruggaaf. U legt uw gift vast voor dit jaar én de aankomende jaren in een onderhandse schenkingsakte. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen u (als particulier) en de Stichting Vrienden. U doneert dan voor minimaal 5 jaar (mag dus ook 8 jaar) hetzelfde bedrag, waardoor u fiscaal voordeel geniet. Uw gift is dan volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Heeft uw kind nog 3 jaar te gaan op school, dan kunt u het totaalbedrag van 3 jaar in gelijke bedragen verdelen over 5 jaar.

Indien u voor de optie ‘doneren met schenkingsakte’ kiest kunt u het document Overeenkomst periodieke gift invullen, ondertekenen en inleveren op school. Het exemplaar voor de schenker ontvangt u retour voor uw eigen belastingadministratie. Na verwerking ontvangt u een betaalverzoek.

Gedachtegoed Cornelis Vrij

Wij vinden het belangrijk dat het gedachtegoed van onze oprichter Cornelis Vrij zichtbaar blijft in de school. Dit heeft vooral betrekking op het inzetten van vakleerkrachten. Het gaat hierbij om de vakleerkrachten beeldende vorming, muziek en gymnastiek. Deze lessen worden in halve groepen gegeven voor o.a. een beter resultaat tijdens deze lessen, maar ook om ervoor te zorgen dat de groepsleerkrachten d.m.v. het werken met een halve groep gerichte aandacht aan de kinderen kunnen geven. Vanuit de financiering van het Rijk kan de inzet op deze manier niet gefinancierd worden.  Op dit moment hebben we opgeteld ongeveer 2 volledige banen aan vakleerkrachten. Om dit in stand te kunnen houden hebben we minimaal een bedrag van € 100.000 op jaarbasis nodig.

De school beschikt al jaren over een steunstichting te weten De Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School. Deze stichting houdt zich bezig met de werving van de fondsen gericht op wenselijk beschouwde uitgaven voor de school en het gebouw. De Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School heeft een eigen bestuur en is onafhankelijk van het schoolbestuur.