Ouderbijdrage

De Cornelis Vrijschool kan een belangrijk deel van haar visie alleen verwezenlijken dankzij de vrijwillige bijdrage van alle ouders.

Ouderbijdrage

Met ingang van schooljaar 2020/2021 zijn er wijzigingen aangebracht in de ouderbijdrage. De hoogte van het bedrag is – ook in het huidige schooljaar 2022-23) onveranderd, alleen de manier waarop de ouderbijdragen worden geïnd is veranderd. De wijzigingen zijn gebaseerd op de aanpassingen die de gemeente Amsterdam heeft gemaakt in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de (VLOA) subsidie. De huidige begroting van de Cornelis Vrij School is gebaseerd op een bedrag van € 635 per kind per jaar: € 225 per kind per jaar als vrijwillige ouderbijdrage aan de Stichting Nieuwe Schoolvereniging en de overige € 410 per kind per jaar ontvangt de Stichting Vrienden in de vorm van (periodieke) giften. Deze giften kunnen naar wens worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst, opdat deze fiscaal aftrekbaar worden.

ouderbijdrage-cornelisvrijschool

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2022/2023 is door het schoolbestuur en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad besloten een vrijwillige ouderbijdrage van € 225 per kind te vragen.

Deze bijdrage zal o.a. besteed worden aan:

  • Culturele vorming buiten het reguliere onderwijs zoals museum- en theaterbezoek;
  • Schoolreizen (voor de groep 8 schoolreis zal wel een extra bijdrage worden gevraagd),;
  • Wekelijks bezoek aan de schooltuinen voor de groepen 6 en 7;
  • De viering van de naamdag van Cornelis Vrij;
  • Bezoek aan Artis;
  • Sint- en Kerstviering;
  • De onkosten voor de Vrijmarkt waarbij de kinderen zelf spullen verkopen voor een goed doel;
  • De Opa- en Omadag in groep 3.

Overblijfbijdrage (TSO)

Voor het schooljaar 2022/2023 is de overblijfbijdrage € 300.- per kind.

Alle kinderen wordt de mogelijkheid geboden tussen de middag op school over te blijven onder toezicht van overblijfkrachten. Deelname aan deze tussen-schoolse opvang is niet verplicht. De Cornelis Vrijschool heeft geen continue rooster.

Indien uw kind op school overblijft, is betaling van de overblijfbijdrage verplicht.  Als er problemen zijn in verband met betaling van de bijdrage en de kinderen toch tussen de middag op school willen of moeten overblijven, kan bij de penningmeester een verzoek worden ingediend voor een individuele betalingsregeling. In bepaalde gevallen kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd bij de Gemeente Amsterdam.

De inning van de ouder- en overblijfbijdrage

De inning van de ouder- en overblijfbijdrage verloopt via WisConnect. Deze bijdragen worden geïnd door de Stichting Nieuwe Schoolvereniging “Cornelis Vrij”.

Aanvullende jaarlijkse donatie

De huidige begroting van de Cornelis Vrij School is gebaseerd op een bedrag van € 635 per kind per jaar, waarvan € 225 per kind per jaar via een vaste ouderbijdrage wordt geïnd. De overige €410 per kind per jaar ontvangt de Stichting Vrienden in de vorm van (periodieke) giften. 

Gift voor het schooljaar 2022-23

Gebruik onderstaande links of QR-codes voor het overmaken van de vrijwillige gift voor het schooljaar 2022-2023. Er is een versie met het bedrag van € 410 voor één kind, en een versie met een open bedrag. Gebruik deze voor het in één keer betalen voor meerdere kinderen of een ander/hoger bedrag dan € 410.

Betaallink (Tikkie) voor een open bedrag >>

Betaallink (Tikkie) voor €410 >> 


Overmaken 

De vrijwillige gift/donatie voor het schooljaar 2022-2023 kunt u ook overmaken op IBAN-rekening NL35 ABNA 0627 8228 27 t.n.v. Stichting Vrienden Cornelis Vrij School te Amsterdam, onder vermelding van ‘Cornelis Vrijschool’ en uw naam.

Fiscale aftrekbaarheid

Aangezien de Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool de  ANBI-status heeft, is een fiscale aftrek mogelijk van 125% van uw gift. Of uw gift fiscaal aftrekbaar is hangt af van een aantal voorwaarden. Is dat het geval dan wordt uw gift feitelijk verlaagd door de belastingteruggaaf. U legt uw gift vast voor dit jaar én de aankomende jaren in een onderhandse schenkingsakte. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen u (als particulier) en de Stichting Vrienden. U doneert dan voor minimaal 5 jaar (mag dus ook 8 jaar) hetzelfde bedrag, waardoor u fiscaal voordeel geniet. Uw gift is dan volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Heeft uw kind nog 3 jaar te gaan op school, dan kunt u het totaalbedrag van 3 jaar in gelijke bedragen verdelen over 5 jaar.

Indien u voor de optie ‘doneren met schenkingsakte’ kiest kunt u het document Overeenkomst periodieke gift invullen, ondertekenen en inleveren op school. Het exemplaar voor de schenker ontvangt u retour voor uw eigen belastingadministratie. Na verwerking ontvangt u een betaalverzoek.

Gedachtegoed Cornelis Vrij

Wij vinden het belangrijk dat het gedachtegoed van onze oprichter Cornelis Vrij zichtbaar blijft in de school. Dit heeft vooral betrekking op het inzetten van vakleerkrachten. Het gaat hierbij om de vakleerkrachten beeldende vorming, muziek en gymnastiek. Deze lessen worden in halve groepen gegeven voor o.a. een beter resultaat tijdens deze lessen, maar ook om ervoor te zorgen dat de groepsleerkrachten d.m.v. het werken met een halve groep gerichte aandacht aan de kinderen kunnen geven. Vanuit de financiering van het Rijk kan de inzet op deze manier niet gefinancierd worden.  Op dit moment hebben we opgeteld ongeveer 2 volledige banen aan vakleerkrachten. Om dit in stand te kunnen houden hebben we minimaal een bedrag van € 100.000 op jaarbasis nodig.

De school beschikt al jaren over een steunstichting te weten De Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School. Deze stichting houdt zich bezig met de werving van de fondsen gericht op wenselijk beschouwde uitgaven voor de school en het gebouw. De Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School heeft een eigen bestuur en is onafhankelijk van het schoolbestuur.