Klachtenroute

De Cornelis Vrij School streeft naar een veilige onderwijsomgeving en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig voelt in onze schoolomgeving.
Wat kunt u doen als u ergens mee zit?

Klachten over het onderwijs of over de behandeling van een kind worden in eerste instantie met de leerkracht besproken. Als er na dat gesprek nog problemen zijn, volgt een gesprek met de directie. Mochten er naar de mening van de ouders toch nog redenen zijn om een klacht in te dienen, dan kan dat via de klachtenregeling van de Stichting Onderwijsklachten.

Volgens deze regeling gaat de klager naar de contactpersoon van de school, Daniëlle Nieuwenhuijs of Ranhgyll Barnaart. Zij brengen de klager in contact met de vertrouwenspersoon van buiten de school, die nagaat welk vervolg op de klacht raadzaam is. Zij begeleiden de klager desgewenst bij de verdere procedure. Er kan een poging worden ondernomen om het conflict via bemiddeling op te lossen of er kan een klacht worden ingediend bij het bestuur of bij de klachtencommissie. De klachtencommissie adviseert het bestuur over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en over de te nemen maatregelen.

Daniëlle Nieuwenhuijs en Ranhgyll Barnaart zijn na schooltijd bereikbaar op 020-6623754.

De externe vertrouwenspersoon is Ester Vollenga. Zij is te bereiken via evollenga@hetabc.nl.

De landelijke klachtencommissie vindt u op het volgende adres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Bezoekadres:
Gebouw WOUDSTEDE
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
telefoon: 030-280 95 90
www.onderwijsgeschillen.nl