Klachtenroute

De Cornelis Vrij School streeft naar een veilige onderwijsomgeving en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig voelt in onze schoolomgeving.
Wat kunt u doen als u ergens mee zit?

Alle geledingen op de Cornelis Vrijschool doen hun uiterste best om leerlingen en ouders zo goed mogelijk te begeleiden en te informeren. Toch gaan er ook weleens dingen mis of verlopen zaken anders dan de verwachting was. Klachten die hiervan het gevolg zijn, beschouwen wij als signalen die van belang kunnen zijn bij de verbetering van het onderwijs. We trachten klachten zoveel mogelijk op te lossen op de plaats waar ze ontstaan.

Klachten over het onderwijs of over de behandeling van een kind worden in eerste instantie met de leerkracht besproken. Indien er na dat gesprek nog problemen zijn, volgt een gesprek met de zorgcoördinator. Mocht uw klacht dan nog steeds niet verholpen zijn, dan kunt u zich richten tot de directie (directie@cornelisvrij.nl). Hierna kan ook een gesprek met het bestuur gevoerd worden. Mochten er naar de mening van de ouders toch nog redenen zijn om een klacht in te dienen, dan kan de interne vertrouwenspersoon u verder doorverwijzen.

Volgens deze regeling gaat de klager naar één van de contactpersonen van de school, Ranhgyll Barnaart of Danielle Nieuwenhuis. Zij brengen de klager in contact met de vertrouwenspersoon buiten de school, die nagaat welk vervolg op de klacht raadzaam is. Zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. Er kan een poging worden ondernomen om het conflict via bemiddeling op te lossen of er kan een klacht worden ingediend bij het bestuur of bij de klachtencommissie. De klachtencommissie adviseert het bestuur over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en over de te nemen maatregelen. De externe vertrouwenspersoon is Minke Fuijkschot.  Zij is te bereiken via: mfuijkschot@hetabc.nl

U bent uiteraard ook vrij uw klacht meteen bij de klachtencommissie neer te leggen. De Cornelis Vrijschool heeft voor de afhandeling van klachten aansluiting gezocht bij Stichting Onderwijsgeschillen. Voor het reglement van de landelijke klachtencommissie verwijzen wij u naar de website van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Adressen:

Stichting Onderwijsgeschillen
030- 2809590
onderwijsgeschillen.nl

Externe vertrouwenspersoon:
Minke Fuijkschot
mfuijkschot@hetabc.nl
06 – 31 63 16 73

Interne vertrouwenspersonen:
Ranhgyll Barnaart ranhgyll@cornelisvrij.nl
Daniëlle Nieuwenhuis danielle@cornelisvrij.nl